Determinación da periodicidade das sesións do Pleno da Corporación

LOGO DE VER a Proposta da Alcaldía do 15/06/2011 que di: “Periodicidade das sesións plenarias" Proposta da Alcaldía
LOGO DE VER o artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local; e o artigo 78.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.
TENDO EN CONTA a necesidade de establecer un réxime de periodicidade das sesións do Pleno da Corporación.
TENDO EN CONTA as atribucións que me confire a lexislación de réxime local, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. ESTABLECER unha periodicidade dass sesións ordinarias do Pleno da Corporación bimensual, tendo lugar a sesión o último xoves de cada mes; se ese día cadra en festivo, a sesión trasladarase á véspera. O primeiro pleno ordinario terá lugar o último xoves hábil do mes de xullo do ano en curso”.

Consulta os plenos do concello:
Pleno extraordinario do 13 de maio de 2024
Pleno ordinario do 4 de abril de 2024
Pleno extraordinario do 8 de febreiro de 2024
Pleno ordinario do 23 de xaneiro de 2024
Pleno ordinario do 30 de novembro de 2023