Determinación da periodicidade das sesións do Pleno da Corporación

LOGO DE VER a Proposta da Alcaldía do 15/06/2011 que di: “Periodicidade das sesións plenarias" Proposta da Alcaldía
LOGO DE VER o artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local; e o artigo 78.1 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.
TENDO EN CONTA a necesidade de establecer un réxime de periodicidade das sesións do Pleno da Corporación.
TENDO EN CONTA as atribucións que me confire a lexislación de réxime local, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. ESTABLECER unha periodicidade dass sesións ordinarias do Pleno da Corporación bimensual, tendo lugar a sesión o último xoves de cada mes; se ese día cadra en festivo, a sesión trasladarase á véspera. O primeiro pleno ordinario terá lugar o último xoves hábil do mes de xullo do ano en curso”.

Consulta os plenos do concello:
Pleno extraordinario do 22 de decembro de 2021
Pleno ordinario do 25 de novembro de 2021
Pleno extraordinario do 10 de novembro de 2021
Pleno ordinario do 30 de setembro de 2021
Pleno extraordinario do 14 de setembro de 2021